Izby

  • Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła (Vilnius CCIC) jest największą izbą gospodarczą na Litwie.
  • Vilnius CCIC kontynuuje tradycje instytucji założonej w 1925 roku.
  • Vilnius CCIC jest założycielem Stowarzyszenia Litewskich Izb Handlu, Przemysłu i Rzemiosła, członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych), i stowarzyszenia Parlamentu Hanzeatyckiego.
  • Vilnius CCIC zrzesza ponad 450 członków (głównie średnich i małych przedsiębiorstw) ze wszystkich działów gospodarki.

 

 

  • Europejska Sieć Przedsiębiorczości jest kluczowym instrumentem w strategii UE na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Skupiając około 600 organizacji otoczenia biznesu z ponad 50 krajów, możemy pomóc małym firmom wykorzystać bezprecedensowe możliwości biznesowe jednolitego rynku UE.
  • Wspieranie małych przedsiębiorstw jest podstawową siłą napędową UE przyczyniającą się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jako że 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), co stanowi 67% ogólnej liczby miejsc pracy, to, co jest dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw jest też dobre dla gospodarki europejskiej.

 

Menu